Розклад занять у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Види розкладу

1. Розклад занять – основний документ, що регламентує академічну роботу студентів і викладачів, передбачає проведення лекційних, лабораторних, семінарських занять відповідно до робочих навчальних планів, ухвалених вченою радою та затверджених ректором Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

2. Навчальна робота здійснюється за такими видами розкладів: начитки лекцій, семестрових занять студентів денної форми навчання, екзаменаційних сесій студентів заочної форми навчання, індивідуально-консультативної роботи, екзаменаційних сесій, державної атестації.

3. Семестровий розклад занять та розклад екзаменаційних сесій складається в розрізі Навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, форм навчання, курсів, академічних груп. У ньому зазначається прізвище викладача, час та місце проведення занять.

4. Розклад затверджується не пізніше, ніж за 10 днів до початку занять і розміщується на офіційному сайті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Начитка лекцій

На перший тиждень кожного семестру для студентів денної форми навчання всіх курсів формується окремий розклад проведення начитки лекцій (по 2–4 пари з кожної дисципліни), який розміщується на офіційному сайті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Проведення консультацій

1. Індивідуально-консультативна робота проводиться за графіком, затвердженим завідувачем кафедри і розміщеним на сайті кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, в якому вказуються прізвище викладача, час і місце проведення занять.

2. Консультації перед екзаменами проводяться за розкладом екзаменаційної сесії, який розміщується на офіційному сайті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Виконання розкладу

Після ознайомлення з розкладом занять викладачам належить: 

  • перевірити відповідність кількості запланованих лекційних, лабораторних (практичних), семінарських, індивідуально-консультативних занять, диференційованих заліків в загальному обсягу часу, визначеному в індивідуальному плані викладача;
  • у разі виявлення розбіжностей між індивідуальним планом викладача та передбаченим розкладом занять звернутися до навчального відділу;
  • запланувати проведення підсумкового диференційованого заліку на останньому практичному (семінарському, лабораторному) занятті за розкладом. 

Перенесення занять

1. Перенесення занять здійснюється у разі службового відрядження, хвороби викладача, інших поважних причин на підставі службової записки, узгодженої із завідувачем кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи та директором Навчально-наукового інституту педагогіки і психології.

2. Заміна викладача відбувається, як виняток, коли перенесення занять неможливе.

3. У випадку хвороби викладача службову записку оформлює завідувач кафедри, де зазначає заплановану дату перенесення заняття або прізвище викладача, який буде проводити заміну.

Проведення додаткових занять

При виникнення виробничої необхідності можливе проведення додаткових занять поза розкладом. Проведення занять поза розкладом обов'язково узгоджується з навчальним відділом та заступником директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології з навчальної роботи.

Облік проведення занять

У день проведення занять (лекцій, лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних, консультацій) та контрольних заходів викладачі обов'язково повинні зробити записи про виконання навчального навантаження в «Журналі обліку роботи академгрупи».

Усі навчальні аудиторні заняття у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка   проводяться за таким розкладом навчального часу дня:

rozklad zanyat 1