Історія кафедри

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Ці слова вже стали звичними для всіх сум’ян, оскільки в грудні 2019 року університет святкував своє 95-річчя. А починалося усе в 20-х роках минулого століття.

У 1924 році в Сумах було відкрито вищі педагогічні курси, котрі у 1925 році було реорганізовано в Сумський педагогічний технікум з правом вищого навчального педагогічного закладу. З 1930 року, відповідно до Постанови Раднаркому УРСР, педагогічні технікуми були перейменовані в інститути соціального виховання. У 1933 році на базі інституту соціального виховання було створено Сумський державний педагогічний інститут. У 1957 році інститутові було присвоєно ім'я видатного педагога і письменника, вихідця із Сумщини – Антона Семеновича Макаренка. У жовтні 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України інститут було реорганізовано в Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

До складу університету входять 4 інститути, 3 факультети, на яких здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів з усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

На факультеті післядипломної та додаткової освіти 4 липня 2003 р. (наказ № 43-А про створення та реорганізацію структурних підрозділів) було створено кафедру управління та менеджменту в освіті, котра є випусковою. Наказом ректора від 26 квітня 2004 року (наказ № 36–А про перейменування кафедри) кафедру управління та менеджменту в освіті трансформовано у кафедру педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту. У 2016 році Наказом ректора кафедру перейменовано на кафедру менеджменту освіти та професійної підготовки Навчально-наукового інституту педагогіки і психології. У 2017 році Наказом ректора кафедра отримала назву – кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології.

Кафедра є невід’ємною складовою Навчально-наукового інституту педагогіки і психології в організації наукового, навчально-методичного забезпечення процесу підготовки фахівців за спеціальностями:

011 «Освітні, педагогічні науки»:  спеціалізація «Педагогіка вищої школи» (кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів) та 073 «Менеджмент» : спеціалізація «Адміністративний менеджмент» (кваліфікація: магістр з менеджменту. Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності) та «Управління навчальним закладом» (кваліфікації: магістр з менеджменту. Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) освітнього ступеня «магістр».

За роки існування кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи навчалося понад 1094 особи отримали освітній ступінь «магістр» та в подальшому успішно реалізовують власний професійний, інтелектуальний та науковий потенціал у різних галузях.

Колектив кафедри пройшов акредитацію спеціальностей 8.000009 – управління навчальним закладом освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (2003) та 8.000005 – педагогіка вищої школи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (2004).

У 2007–2008 навчальному році кафедра пройшла акредитацію спеціальності «Управління навчальним закладом» (напрям підготовки: специфічні категорії, шифр спеціальності – 8.000009). У 2009–2010 навчальному році кафедра пройшла акредитацію спеціальності «Педагогіка вищої школи» (напрям підготовки: специфічні категорії, шифр спеціальності – 8.000005).

У 2012–2013 н. р. кафедра пройшла акредитацію спеціальності «Управління навчальним закладом» (напрям підготовки: специфічні категорії, шифр спеціальності – 8.000009).

У 2014–2015 н. р. кафедра пройшла акредитацію спеціальності «Педагогіка вищої школи» (напрям підготовки: специфічні категорії, шифр спеціальності – 8.000005).

У 2017–2018 н. р. кафедра пройшла акредитацію освітньо-професійної програми Менеджмент освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (напрям підготовки: 07 управління та адміністрування).

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи співпрацює на міжнародному рівні з:

Білоруським державним університетом, Вітебським державним університетом імені П. М. Машерова (Білорусія); Міжнародною асоціацією загальних об’єднань «Міжнародний центр гуманної педагогіки», Університетом Вармінско-Мазурскі в Ольштині (Польша); Університетом імені Яна Кохановского в Кельце (Польша);

на державному рівні: Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, відділом економіки та управління загальною середньою освітою; Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди; Полтавським національним педагогічним університетом ім. В. Г. Короленка; Бердянським державним педагогічним університетом; Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди; Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського; Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського; Українською інженерно-педагогічною академією; Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського; Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; Державним вищим навчальним закладом «Українська академія банківської справи Національного банку України» (Сумський державний університет);

на регіональному рівні: Політехнічним технікумом Конотопського інституту СумДУ; ВКНЗ СОР «Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва»; КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А. С. Макаренка»; Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; Сумською філією Харківського національного університету внутрішніх справ; Комунальним закладом Сумської обласної ради - Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Департаментом освіти і науки Сумської ОДА; Сумським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сумським обласним центром зайнятості; Концерном «НІКМАС»; Сумським міським науково-методичним центром; Гімназією № 1 м. Суми; Комунальною установою Сумська спеціалізована школа І -III ступенів № 25, м. Суми Сумської області; Комунальною установою Сумська загальноосвітня школа І -III ступенів № 10, м. Суми Сумської області.

Сьогодні кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, працює за такими напрямами діяльності: науковим, навчальним, методичним, матеріально-технічним та виховним.

Науковий напрям діяльності кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи виконується на основі плану науково-дослідної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в межах науково-дослідної кафедральної теми «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки магістрів в умовах університету» (державний реєстраційний номер 0111U0005732 на 2016–2020 роки). Викладачі та магістранти кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

Загальний обсяг наукових і науково-методичних видань кафедри за роками: 2005 р. – 98 (241,18 друк. арк.), із них – 2 монографії, 16 підручників, 14 навчально-методичних посібників, 16 наукових статей (з них – 8 у фахових виданнях), 1 збірник наукових праць; 2006 р. – 85 (87,3 друк. арк.), із них – 1 монографія, 3 – підручники, 10 навчально-методичних посібників, 60 наукових статей (з них – 15 у фахових виданнях, 2 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2008 р. – 44 (37,9 друк. арк..), із них – 1 монографія, 1 – підручник, 1 навчально-методичний посібник, 34 наукові статті (з них – 6 у фахових виданнях, 4 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2009 р. – 73 (44,775 друк. арк), із них – 1 монографія, 1 – підручник, 30 наукових статей (з них – 7 у фахових виданнях, 8 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2010 р. – 61 (47,68 друк. арк.), із них – 2 підручники, 6 навчально-методичних посібників, 32 наукові статті (з них – 17 у фахових виданнях, 5 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2011 р. – 77 (58,39 друк. арк.), із них – 1 монографія, 2 навчально-методичні посібники, 38 наукових статей (з них – 17 у фахових виданнях, 4 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2012 р. – 89 (110,63 друк. арк..), із них – 2 монографії, 1 – підручник, 5 навчально-методичних посібників, 9 методичних рекомендацій, 27наукових статей (з них – 19 у фахових виданнях, 3 у закордонних виданнях), 2 збірники наукових праць; 2013 р. – 57 (34,47 друкованих аркушів), із них – 2 розділи монографії, 2 навчально-методичних посібників, 2 методичні рекомендації, 25 наукових статей (з них – 17 у фахових виданнях, 2 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2014 р. – 62 (47,61 друк. арк.), із них – 14 розділів монографії, 1 навчально-методичний посібник, 3 методичні рекомендації, 14 наукових статей (з них – 11 у фахових виданнях, 3 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2015 р. – 53 (87,675 друк. арк.), із них – 2 монографії, 2 навчально-методичних посібники, 8 методичних рекомендацій, 26 наукових статей (з них – 15 у фахових виданнях, 4 у закордонних виданнях), 1 збірник наукових праць; 2016 р. – 81 (120,345 друк. арк.), із них: 1 монографія, 2 розділи в монографії; 4 навчально-методичних посібника; 11 методичних рекомендацій; 1 збірник наукових праць, 23 наукові статті (10 – у фахових виданнях, 1 у закордонних виданнях); 2017 р. – 97 (148,96 друк. арк.), із них – 2 монографії; 14 розділів в монографії; 1 збірник наукових праць; 1 збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції; 16 навчально-методичних посібників; 11 методичних рекомендацій; 10 наукових статей у фахових виданнях; 4 наукові статті у закордонних виданнях; 10 наукових статей в інших виданнях; 28 тез у наукових конференціях.

Професорсько-викладацький склад бере участь у реалізації наукових проектів, спрямованих на якісну підготовку фахівців за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки»:   спеціалізація «Педагогіка вищої школи» та 073 «Менеджмент»: спеціалізація «Адміністративний менеджмент» та «Управління навчальним закладом» освітнього ступеня магістр.

Неодноразово кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи була організатором Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій. У 2015, 2016, 2017, 2018 рр. – участь у проведенні ІІ, ІІІ, IV, V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». З 2003  і до 2018 р. було організовано та проведено 15 студентських науково-практичних конференцій «Наукові пошуки молодих учених». У 2016 р. кафедрою менеджменту освіти та педагогіки вищої школи було організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті». У 2015, 2016, 2017, 2018 рр. організовано та проведено І, ІІ, ІІІ та ІV Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи». У 2017 і 2018 роках кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи була організатором Міжнародної та ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних закладах».

Методичний напрям діяльності кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи реалізується відповідно до затверджених освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик та навчальних планів підготовки магістрів в умовах Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Система планування освітнього процесу за спеціальностями 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки освітнього ступеня «магістр» складається з навчального плану, робочого навчального плану, навчально-методичних комплексів, методичної документації для організації самостійної роботи студентів і для якісної підготовки фахівця.

Навчальний план підготовки фахівців за спеціальностями 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки освітнього ступеня «магістр» розроблений викладачами кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи й затверджений в установленому порядку.

Цей документ визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форм навчальних занять і термін їх проведення, а також форм проведення підсумкового контролю.

Робочий навчальний план розробляється викладачами кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи на базі навчального плану, який ураховує поточні зміни в організації навчального процесу, й затверджується в установленому порядку.

Навчально-методичні комплекси розроблено провідними фахівцями з кожної дисципліни, відповідно до яких визначено: інформаційний обсяг дисциплін, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Робочі програми навчальних дисциплін розроблені професорсько-викладацьким складом кафедри й забезпечують навчальний процес із зазначених спеціальностей 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки освітнього ступеня «магістр» на базі програм навчальних дисциплін.

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи забезпечує викладання магістрантам спеціальності 073 «Менеджмент» таких дисциплін: «Філософія науки», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Технології комп’ютерних мереж в управлінні організацією», «Правове забезпечення професійної діяльності», «Теорія організації», «Управління змістом робіт», «Управління фінансово-економічною діяльністю», «Кадровий менеджмент», «Психологія управління», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Управління інформаційними зв’язками», «Техніка управлінської діяльності», «Моделювання в системі управління освітою» / «Трансфер технологій», «Освітні технології» / «Управління проектами матеріального та нематеріального виробництва», «Методологія та організація наукового дослідження, її роль в діяльності менеджера освіти» / «Методологія системного підходу та наукових досліджень», «Керівник навчального закладу» / «Теорія і практика бізнес планування», «Інноваційний менеджмент в освіті» / «Прийняття рішень в адміністративному менеджменті», «Маркетинг в освіті» / «Керівник адміністративної служби», «Менеджмент організації» / «Корпоративне управління», «Управління навчальною та виховною діяльністю» / «Муніципальний менеджмент».

Для підготовки магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» долучаються фахівці, які викладають зазначені дисципліни: «Філософія освіти», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Правове забезпечення професійної діяльності», «Актуальні проблеми інноваційного розвитку освіти», «Педагогічна психологія», «Андрагогіка в системі педагогічних наук», «Моделювання діяльності фахівця», «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця», «Системний підхід у вищій освіті», «Освітні технології у вищій школі», «Методологія та логіка наукових досліджень»,  «Теорія та менеджмент організації»,  «Інформаційні технології в освіті» / «Мультимедія в освіті», «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні» / «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі», «Порівняльна педагогіка вищої школи» / «Порівняльна професійна педагогіка», «Загальні основи педагогіки» / «Педагогіка і психологія вищої школи», «Педагогічний контроль в системі освіти» / «Технології оцінювання якості освіти», «Управління вищим навчальним закладом» / «Стратегічне управління ВНЗ», «Психологічні проблеми виховання» / «Психологія громадських організацій», «Екологічна та соціальна безпека діяльності» / «Фізична культура та психофізіологічний тренінг».

Практика підтверджує, що викладачі кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи проводять заняття на високому науково-теоретичному й методичному рівні, який відповідає вимогам закладу вищої освіти, використовують під час їх проведення активні методи навчання, вирішення професійних задач та ситуацій, диспути і дискусії, обговорення актуальних проблем тощо.

Складовою частиною професійної підготовки магістра спеціальностей 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки освітнього ступеня «магістр», є практичне засвоєння усіх елементів психолого-педагогічної діяльності.

Управлінська практика (стажування) здійснюється з урахуванням основних видів професійної діяльності, до яких повинен бути підготовлений фахівець спеціальностей 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки освітнього ступеня «магістр».

Кафедрою менеджменту освіти та педагогіки вищої школи на основі освітньо-професійної програми, навчального плану розроблені й затверджені ректором СумДПУ імені А. С. Макаренка програма, методичні рекомендації і робочий зошит зі стажування магістрантів.

Перед проходженням стажування відбуваються настановчі конференції, на яких магістранти-практиканти ознайомлюються з порядком здійснення стажування, його програмою, отримують індивідуальні завдання, пов’язані з науково-дослідною роботою. Практика закінчується письмовим звітом магістранта, поданням ним необхідної документації. На науково-практичній конференції за підсумками стажування узагальнюється здобутий студентами під час практик професійний досвід, після чого магістрант отримує залік.

Важливим засобом формування професійної компетентності магістрантів є залучення їх до науково-дослідної роботи. Наукові дослідження – це джерело педагогічного пошуку, що сприяє збагаченню теорії та практики педагогічної науки і забезпечує глибоке розуміння сутності педагогічних явищ, інноваційне розв’язання неординарних педагогічних завдань. Науково-дослідна робота магістрантів – один із видів діяльності, який є логічним продовженням та поглибленням навчального процесу шляхом вивчення конкретних тем і проблем, завдяки використанню системи форм та методів психолого-педагогічних досліджень, що сприяє розвитку в магістрантів наукового психолого-педагогічного мислення, потреби в інтелектуальному становленні, саморозвитку й самовихованні.

Під час навчання магістранти займаються науково-дослідною роботою під керівництвом найбільш досвідчених викладачів. Тематика магістерських робіт, що пропонується студентам, відображає їх фахові науково-методичні інтереси та потреби.

Серед питань, що мають бути висвітленими в магістерських роботах, представлені сучасні наукові та методичні проблеми управління в освітній галузі та адміністративній діяльності. Відповідне формулювання тем магістерських робіт дає студентам підстави розглядати проблему не тільки теоретично, а й знаходити шляхи використання набутих знань у практичній діяльності, позиціонує магістерську роботу як засіб формування в магістрантів фахових знань, умінь і  навичок, підвищує рівень їх професійної підготовки. Актуальні теми робіт магістранти обирають відповідно до власних особистісно-професійних інтересів. Протягом підготовки магістерських робіт магістранти отримують від керівників, викладачів кафедри індивідуальні консультації.

Важливу роль у підготовці фахівця відіграє чітко організована самостійна робота магістрантів, а саме: виконання навчальних тестів, підготовка індивідуальних творчих завдань для поглибленого вивчення певної теми, робота над проблемними питаннями до розділів тем, запропонованих для самостійного вивчення/

Самостійна робота магістрантів забезпечується науковою і навчально-методичною літературою бібліотечного фонду університету та методичного кабінету кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, педагогіки, психології. Ефективність засвоєння матеріалу контролюється відповідно до вимог, передбачених методичними рекомендаціями з організації навчального процесу з підготовки магістрів у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.

У навчальному процесі використовуються диференційовані форми  контролю знань студентів: різні види контрольних робіт, тестування, контрольні опитування, реферати, комплексні контрольні роботи, кваліфікаційні комплексні завдання, заліки, іспити, захист магістерської роботи.

Поточний контроль проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його результатів. Він здійснюється систематично протягом усього навчального року під час занять, семінарів, колоквіумів, ділових ігор, співбесід тощо. Такий контроль забезпечує своєчасне виявлення труднощів і мобільність у корекції навчального процесу. Поточний контроль здійснюється викладачами за планом роботи інституту та контролюється завідувачем кафедри.

Підсумкова атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану закладу вищої освіти шляхом написання та захисту магістерської роботи.

Матеріально-технічна база випускової кафедри дозволяє створити всі необхідні умови для здійснення освітнього процесу спеціальностей «073 Менеджмент» та «011 Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр», а саме: має методичний спеціалізований кабінет, у якому магістранти можуть отримати кваліфіковану допомогу лаборантів. Крім того, до послуг магістрантів надається книжковий фонд кафедри, який має необхідну літературу для підготовки до практичних занять із  дисциплін за навчальним планом. У розпорядженні кафедри є спеціально обладнаний мультимедіа кабінет для проведення лекційних і практичних занять.

Навчально-методичний відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка здійснює контроль за ефективністю навчально-методичної роботи кафедр університету, спрямованої на методичне забезпечення лабораторно-практичних робіт, курсового, дипломного і магістерського проектування, самостійної роботи студентів, розробку й застосування прикладних комп’ютерних програм на всіх спеціальностях.

       

 

      Щомиттєвий розвиток Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, історія якого практично складає столітній літопис, нерозривно пов’язаний з життєвими долями, професійно-академічними здобутками його яскравих постатей, у славетній когорті яких постать молодого науковця, викладача Дмитра Олександровича Козлова займає чільне місце.
       В даній книзі висвітлено життєвий шлях та науковий доробок Д. О. Козлова з проблем педагогіки, теорії та методики професійної освіти, теорії та методики управління освітою.