Освіта

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи бере участь в організації та проведенні освітнього процесу зі студентами денної та заочної форми навчання і здійснює всі види навчальних занять (лекційні заняття, практичні заняття, індивідуальні заняття, самостійну роботу, консультації та контрольні заходи) з навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів.

Робота кафедри спрямована на забезпечення високої якості освіти й передбачає:
- якісне та своєчасне виконання навчальних планів і програм;
- проведення різних форм занять (у тому числі семінарів, тренінгів, рольових і ділових ігор) зі студентами та слухачами;
- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних  і взаємних відвідувань;
- організація та здійснення на належному науковому й методичному рівнях освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінювання;
- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових і магістерських робіт;
- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою.