Розширене засідання кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

25 листопада 2022 року відбулося розширене засідання кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, на якому була присутня проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи доктор економічних наук, професор О. Ю. Кудріна. Завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи кандидат педагогічних наук, професор О. Г. Козлова звітувала про наукову діяльність кафедри за 2022 р. Викладачами кафедри обговорено основні напрями наукової роботи на 2023 р., серед яких основним є співпраця кафедри з закордонними закладами та установами.

Screenshot 10

Онлайн-лекція для магістрантів першого курсу з основ тайм-менеджменту

3 листопада 2022 року для магістрантів заочної форми навчання доцентом кафедри Захаровою Іриною Олександрівною була проведена лекція на тему «Ефективні методи управління робочим часом керівника закладу освіти». На лекції було розглянуто походження поняття тайм-менеджменту, обговорювалися питання оптимізації робочого часу , відпочинку, та найефективнішого застосування часу в роботі керівника. Студенти активно приймали участь в обговоренні, дискусіях та активно відповідали на питання лектора.

Screenshot 9

Академічна доброчесність при написанні кваліфікаційної роботи

18 жовтня 2022 року на кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи завідувачем кафедри Оленою Козловою була проведена зустріч зі магістрантами першого року навчання на тему «Дотримання академічної доброчесності при написанні кваліфікаційної роботи».

У ході зустрічі Олена Григорівна розповіла про академічну доброчесність у Законі України про Вищу освіту, ознайомила слухачів із основними положеннями Кодексу академічної доброчесності, з основними напрямками роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності, з Положенням про систему забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності, з Декларацією про академічну доброчесність здобувача вищої освіти та з Положенням про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Screenshot 009

Відкрита лекція кандидата наук з державного управління, професора Пшеничної Л.В.

09 вересня 2022 року відбулася відкрита лекція кандидата наук з державного управління, професора Пшеничної Л.В. за темою «Іміджелогія в системі наук про управління закладами освіти».

Існує безліч визначень іміджу. Більшість із них засвідчує, що імідж (від лат. imago, imag — образ) - це образ відомої особи або речі, який створюється засобами масової інформації, літературою, уявою або самим індивідом. Незалежно від бажань як самої організації-замовника, так і фахівців імідж -  є об’єктивним фактором, який відіграє значну роль в оцінці будь-якого соціального явища чи процесу в системі освіти.  Завданням кожного закладу освіти є побудова позитивного іміджу серед здобувачів освіти, батьків, громадськості.

Побудова іміджу - процес багатофакторний, спеціально спроектований, який повинен будуватися за відповідними законами та технологіями, а тому нашим завданням є  об’єднання всіх сторін такого багатовимірного явища, як імідж в єдиному визначенні. Таке визначення повинно враховувати існуючу наукову думку:

  • специфіку соціально-психологічних, у першу чергу, групових детермінант іміджу;
  • орієнтацію при створенні іміджу на груповий і особистий успіх у досягненні мети тієї або іншої діяльності;
  • використання су’єктом при створенні свого іміджу (своєї зовнішності, одягу, міміки, мови, інтонації, погляду, пози, поведінки тощо) як засобу досягнення мети;
  • високу роль символів в іміджах;
  • суб’єктивну орієнтацію іміджів на суб’єктивне відчуття законів групового сприйняття. Інакше кажучи, визначення іміджу повинне враховувати його подвійну - соціальну і психологічну природу.

Іміджологія – це наука про функціонування, систематизацію й впровадження у свідомість споживача знакових замінників інформації про носіїв визначених атрибутів  це звернений до кожного заклик бути привабливим і вміти нести світло людям. Вічною є аксіома про те, що люди творять історію. Іміджеві особистості – педагоги, викладачі ЗВО є носіями власного позитивного іміджу та іміджу закладу освіти в мінливому сучасному соціумі. Імідж викладачів сприяє прояву кращих особистісних і ділових якостей здобувачів освіти, привносить у повсякденне спілкування комфорт, створює оптимістичний настрій. Діяльність педагога, вихователя неможлива без його доброзичливої зовнішності. Активними формами прояву сутності й змісту цього феномену виступають функції іміджу (ціннісні й технологічні).

Атмосфера на лекції  була робочою і психологічно комфортною. Активна взаємодія між  викладачем і студентами протягом усього заняття  сприяла  активізації їх  пізнавальної діяльності. Мета лекції була повністю досягнута завдяки запропонованій структурі заняття, правильному вибору форм і методів його проведення.

Screenshot 008

Відкрита лекція доцента Корж-Усенко Л.В.

6 вересня 2022 року відбулася відкрита лекція д. п. н, доцента Корж‑Усенко Л.В. з курсу «Історія вітчизняної освіти» для студентів 0039 групи спеціальності 073 Менеджмент.

Лекція була присвячена темі становлення та розвитку освіти на Сумщині, що розкриває регіональний вимір курсу, має питомий епістемологічний та виховний потенціал. Метою лекції було поглиблення обізнаності з витоками, чинниками, періодизацією, провідними тенденціями та особливостями управління та організації освітнього процесу в закладах освіти в різні історичні періоди для актуалізації позитивного історичного досвіду в умовах сьогодення. Особливу увагу було приділено визначним педагогам і керівникам закладів, які здійснили чільний внесок у розвиток освіти в нашому краї, та своїм позитивним прикладом надихають наших сучасників на самовіддану працю на педагогічній ниві.

Screenshot 7